ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (2)

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:419

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์ทรัยพยากรน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรั…

[ 29-09-2560 ] Hits:297

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:507

 จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (…

[ 24-11-2560 ] Hits:450

 ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ กองทุน สปสช.โคกสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศัก…

[ 09-11-2560 ] Hits:449

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

[ 08-11-2560 ] Hits:499

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหนองป่าข่า บ้านหนองกอก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวฮี [ 21/02/61 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านแม่ตุ๋ย – บ้านพ่อสอน บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวฮี [ 21/02/61 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านด้านทิศเหนือศาลาประชาคมบ้านนาหว้า หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัวฮี [ 21/02/61 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเจริญ (ข้างศาลากลางบ้าน) หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัวฮี [ 21/02/61 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี [ 21/02/61 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงเรียนบ้านดอนงัว - บ่อน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านดอนงัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวฮี [ 21/02/61 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียนบ้านบัวทอง – สะพานข้ามคลองชลประทาน บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 [ 21/02/61 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านแขมเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านแขม [ 21/02/61 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาควายน้อย บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวฮี [ 21/01/61 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านพ่อเลขา สมพร พุ่มจันทร์ บ้านดอนงัว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวฮี [ 22/01/61 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายสีเนย บุญผล - บ้านนายสง่า ทินโนรส บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวฮี [ 22/01/61 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการ ปรับปรุงดัดแปลงต่อเติม อาคารศูนย์ ICT เพื่อให้เป็นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี [ 22/01/61 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ช่วงบ้านนายอุ่นหล้า บุญวัง - บ้านนายจำรัส สายบุญ บ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวฮี [ 22/01/61 ]
ซ่อมแซมถนนลูกรังคลองชลประทาน 7R-LMC บ้านบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวฮี [ 09/01/61 ]
โครงการปรับปรุงยกร่องถนนดินพร้อมลงลูกรังซอยโนนหินแห่ – ป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านหินลาด หมู่ที่ 16 ตำบลหนองบัวฮี [ 14/11/60 ]
โครงการปรับปรุงยกร่องถนนดินเสริมผิวจราจร ซอยนายลอน – คลอง 2L2R (ป่าช้าสาธารณะประโยชน์) บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี [ 14/11/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนแดง-คลองชลประทานสายใหญ่ บ้านนาหว้า หมู่ที่ 15 [ 07/02/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนงัว หมู่ 8 ตำบลหนองบัวฮี [ 14/11/59 ]
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายม่วงฮี - โพนงาม ช่วงบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 14/09/59 ]
การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 [ 26/07/59 ]
การประมาณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 3 - บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 [ 06/07/59 ]
การประมาณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากกโมง [ 06/07/59 ]
การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 [ 11/04/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ลำห้วยต้อน บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 [ 25/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนางมลิวัลย์ ทินโนรส บ้านดอนงัว หมู่ที่ 8 [ 27/07/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยข้างโรงเรียนบ้านดอนงัว หมู่ที่ 7 [ 27/07/58 ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบ สถ.ศพด.2 บ้านดอนงัว หมู่ที่ 7 [ 02/12/58 ]
ราคากลางปรับถนนดินลงลูกรังสายซอยปู่ตา บ้านบัวแดง หมู่ที่ 5 [ 27/11/58 ]
ราคากลางก่อสร้างตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี บ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่ 1 [ 27/11/58 ]
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแม่คำมะลุน บ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 6 [ 27/11/58 ]
ราคากลางก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทานสายใหญ่ช่วงบ้านดอนงัว หมู่ที่ 8 [ 27/11/58 ]
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่ 1 [ 14/09/58 ]
ราคากลางซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนงัว หมู่ที่ 8 - บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2 [ 23/11/58 ]
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2 ถึง บ้านดอนงัว หมู่ที่ 8 [ 14/09/58 ]
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาหว้า หมู่ที่ 15 [ 14/09/58 ]
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 [ 14/09/58 ]
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านม่วงฮี – บ้านโพนงาม ช่วงบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 [ 14/09/58 ]
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่ตา บ้านบัวแดง หมู่ที่ 5 [ 14/09/58 ]
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหว้า หมู่ที่15-คลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 15 พร้อมแบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 [ 08/09/58 ]
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่12 พร้อมแบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 [ 08/09/58 ]
ประกาศ ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่อสุพิศ,บ้านพ่อสอน-คลองส่งน้ำชลประทาน บ้านโนนยานาง,โนนพยอม หมู่ที่ 11,14 พร้อมแบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 [ 08/09/58 ]
ประกาศ ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่ 1 พร้อมแบบ ปร.5 ปร.6 [ 08/09/58 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี [ 20/08/58 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่ 1 [ 22/06/58 ]
รายงานประมาณราคากางโครงการจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี [ 22/06/58 ]
รายงานประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกสายบ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2 - บ้านดอนงัว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวฮี [ 22/06/58 ]
รายงานประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ สี) จำนวน 1 เครื่องๆละ 130,000 บาท [ 11/05/58 ]
รายงานประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู [ 11/05/58 ]
รายงานประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างปะปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดูกอึ้ง หมู่ที่ 6 [ 08/09/57 ]