ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (2)

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:437

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์ทรัยพยากรน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรั…

[ 29-09-2560 ] Hits:311

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:522

 จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (…

[ 24-11-2560 ] Hits:463

 ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ กองทุน สปสช.โคกสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศัก…

[ 09-11-2560 ] Hits:463

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

[ 08-11-2560 ] Hits:517

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
Share
สำนักงานปลัด
     
 
 
 
นางจันทร์ฉาย บุญทอง
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวสุกัญญา ดุจดา
นางจันทราภา ทาทอง
นายวีรชัย แสงเนตรี
บุคลากร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
     
นายสุรินทร์ บุญทอ
นายจำรัส ทองลือ
นายพรชัย ก้อนคำ
นักวิชาการเกษตร
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสารณภัย
     
 
นางสาวพุทธผล ดวงหม่อง
นางสาวอารียา รองสำลี
 
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
 
     
     
ลูกจ้างประจำ
     
 
 
 
นายชัยวัฒน์ ฉัตรสุวรรณ
 
 
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวจิราภา กาเผือก
นางสาวฉันทนา พุ่มจันทร์
นายวิสันติ จันเครือ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสารณภัย
     
นางสาวนันทนา บุญปก
นายพฤศจิกา ดากลืน
นายเกียรติยศ คำขาว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงานทั่วไป
     
นางสาวอักษรศิลป์ วรพิมรัตน์
นายวชิรา ทองสุก
นายสัญญา บุญผล
คนงานการเกษตร
พนักงานขับรถ
ตกแต่งสวน
     
นายศักดิ์ชาย พุ่มจันทร์
นายสมพร แก่นจันทร์
นายทนุ บัวใหญ่
พนักงานวิทยุ
พนักงานขับรถ
เวชกรฉุกเฉิน 1669
     
นายวิฑูรย์ สายสี
นายสงัด พุ่มจันทร์
ว่าง
เวชกรฉุกเฉิน 1669
เวชกรฉุกเฉิน 1669
เวชกรฉุกเฉิน 1669
     
 
นายณัฐดนัย วาภพ
นายประสิทธิ์ แสนสิน
นายชนาธิป ชุมนวน
เวชกรฉุกเฉิน 1669
เวชกรฉุกเฉิน 1669
 ผู้ช่วยบุคลากร
     
     
พนักงานจ้างเหมา
     
 
นางสาวกรรณิกา วงศ์กลาง
 
นางสาวบุญกอง กอจันทร์
เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT
 
แม่บ้าน