ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (2)

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:437

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์ทรัยพยากรน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรั…

[ 29-09-2560 ] Hits:311

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:522

 จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (…

[ 24-11-2560 ] Hits:463

 ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ กองทุน สปสช.โคกสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศัก…

[ 09-11-2560 ] Hits:463

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

[ 08-11-2560 ] Hits:517

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

นโยบายการบริหารงาน

Share

นโยบายการบริหารงาน

     ข้าพเจ้า นายผดุง คำมา ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตำบลหนองบัวฮีเลือกข้าพเจ้าให้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตำบลหนองบัวฮี ในการพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เป็นประจำ จึงได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบลหนองบัวฮี และได้ให้นโยบายกับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองบัวฮีว่าจะบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทำด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ตำบลหนองบัวฮีเป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะนำวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการพัฒนาตำบลหนองบัวฮี ซึ่งนโยบายที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับประชาชนในครั้งนี้ นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญที่ข้าพเจ้าจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพอใจและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีในวันนี้ จะเป็นนโยบายที่นำไปปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน เป็นต้นว่า จะบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมและสนองตอบความต้องการ องประชาชน จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลหนองบัวฮี ตั้งแต่การจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนในตำบลหนองบัวฮีมีความเจริญในทุกด้าน ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น จึงได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีได้รับทราบดังต่อไปนี้ 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

     คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ดังนี้

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวทางดังนี้

 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับรากฐานของตำบล โดยมีแนวทางดังนี้

 

3. นโยบายด้านสังคม

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลหนองบัวฮีเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตชองประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

 

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้

5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล โดยผ่านกระบวนการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้

6.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีจะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้

     นโยบายทั้ง 6 ด้านที่ข้าพเจ้าได้แถลงต่อสภาฯ ดังกล่าวข้างต้นนั้น จะสำเร็จและสามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย และการยอมรับจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ประชาชนในตำบลหนองบัวฮี ในฐานะที่ผมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนตำบลหนองบัวฮี เลือกให้เข้ามาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ดังนั้น ในระยะเวลา 4 ปีต่อไปนี้ ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ประสานเพื่อขอคำแนะนำและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมา เพื่อพัฒนาตำบลหนองบัวฮีให้มีความเจริญในทุก ๆ ด้าน ให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีในวันนี้ ขอบคุณครับ