ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (2)

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:438

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์ทรัยพยากรน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรั…

[ 29-09-2560 ] Hits:311

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:522

 จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (…

[ 24-11-2560 ] Hits:463

 ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ กองทุน สปสช.โคกสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศัก…

[ 09-11-2560 ] Hits:463

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

[ 08-11-2560 ] Hits:517

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
Share

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและขนาด

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ใน 13 แห่ง ของอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวฮี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง อยู่ห่างจากอำเถอพิบูลมังสาหาร ไปทางทิศใต้ ประมาณ 15 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 60 กิโลเมตร

 

เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 96 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 60,000 ไร่ แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ ดังนี้

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ลักษณะภูมิประเทศ

     ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหนองบัวฮี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำนาและการเกษตรทั่วไป ทางทิศตะวันออกของตำบล มีแม่น้ำไหลผ่านคือ ลำห้วยกว้างและมีคลองชลประทานเพื่อทำการเกษตรอุดมสมบูรณ์ตลอดปี สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง ประชาชนสร้างบ้านรวมกันอย่างหนาแน่นพื้นที่โดยประมาณ 96 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 60,000 ไร่ โดยเป็นพื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ 1,890 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 57,660 ไร่ และพื้นที่ ป่าสาธารณะ 450 ไร่

 

เขตการปกครอง

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ฝ่ายปกครองโดยกำนันคนปัจจุบัน คือ นายแสนทวี ดาลาด

 

ประชากร

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวอี มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 10,680 คน โดยแยกเป็น ชาย 5,403 คน หญิง 5,278 คน จำนวนครัวเรือน 3227 ครัวเรือน (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอพิบูลมังสาหาร เดือน ธันวาคม 2557) โดยสามารถแยกจำนวนประชากรตามหมู่บ้านดังนี้

 

เศรษฐกิจ

อาชีพ

     ราษฎรของตำบลหนองบัวฮีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งานและเพื่อบริโภค รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง

 

หน่วยธุรกิจ

     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

กลุ่มอาชีพ/องค์กร ในตำบล

การศึกษา

สาธารณะสุข

การโทรคมนาคม

สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ

มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ 4 แห่ง คือ